حفاظت شده: ) دستورات ولی فقیه از مصوبات مجامع عمومی ما از استحکام بیشتری برخوردار بوده است.

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: