حفاظت شده: ) ولىّ فقيه همان گونه كه شرعاً و قانوناً مى تواند رئيس قوه قضائيه را تعيين كند، مى تواند دادگاه يا قاضى ويژه اى براى «امر خاصّ» نظير امور روحانيت تعيين نمايد

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: